New crop circles in the Netherlands 4.07.2016

Explanation of Crop Circles and Ancient Aliens


Explanation of crop circles, ancient aliens, history of the Masons and the Knights Templar

Watch in this film
In this film, we will tell about the found artifacts of the south of France, related to aliens, as we call them Sumerians.

Crop circles in the Netherlands, 4 July 2016. The circle is found by a contactee with gray, named Robert.

 Approximate location
Crop circles in the Netherlands, 4 July 2016. The circle is found by a contactee with gray, named Robert.
The circle is found by a contactee with gray, named Robert.

In de nacht van 3 op 4 Juli, kreeg Robbert het bekende voorgevoel. Hij kreeg heel duidelijk het veld van Boer kouters uit Standdaarbuiten door, en hij zag een graancirkelformatie voor zich bestaande uit een grote ring, met een platte cirkel binnen de ring met daarin rechtopstaande graanhalmen in de vorm van het sterrenbeeld Plejaden.
Robbert zag in zijn hoofd het beeld van het sterrenbeeld Plejaden wat in een lichtvorm in het veld geprojecteerd werd, zo is waarschijnlijk de opdruk van de Plejaden -vorm ontstaan in de cirkel. Robbert voelde dat intelligenties van de Plejaden mee hebben geholpen bij het vormen van deze formatie. Toen reed Robbert met Roy naar het veld in Standdaarbuiten.
Daar aangekomen ontdekte Robbert en Roy inderdaad de cirkelformatie exact zoals Robbert het in zijn visioen had gezien. Robbert voelde uit het universum heel veel liefde en wijsheid door zich heen stromen, dit gebeurde op het moment dat hij de cirkel betrad. Robbert voelde dat de bundeling van het goddelijke bewustzijn en die van het collectief bewustzijn van de planeetbewoners van de Plejaden, de cirkel hebben ingestraald.
Door de invloed van deze cirkel komen mensen dichter bij zichzelf, meer bij hun oorspronkelijkheid en authenticiteit. Mensen kunnen zoveel liefde in deze cirkel voelen dat ze niemand meer iets kwaads toe kunnen wensen. In deze cirkels mogen mensen ook weer appels meenemen, die kunnen dan weer door de onzichtbare helpers gegraveerd worden en het kan zijn dat er dan weer tekens verschijnen in de appels. Deze appels hebben dan een heilzame werking.

Translate

On the night of 3 to 4 July, Robbert got the familiar feeling. He was very clear the field of Boer coulters from Standdaarbuiten through, and he saw a crop circle formation for them consisting of a large ring, with a flat circle inside the ring containing upright corn stalks in the shape of the constellation Pleiades.
Robbert saw in his mind the image of the Pleiades constellation what was projected in a light form in the field, as is probably the imprint of the Pleiades shape originated in the circle. Robbert felt intelligences of the Pleiades have helped in forming this formation. When Robbert Roy drove to the field in Standdaarbuiten.
Once there, Robbert and Roy indeed discovered the circle formation exactly as Robbert had seen in his vision. Robbert felt a lot of love and wisdom by being flow through out the universe, this happened when he entered the circle. Robbert felt that the combination of the divine consciousness and that of the collective consciousness of the planet inhabitants of the Pleiades, have irradiated the circle.
The influence of this circle get people closer to themselves more with their originality and authenticity. People can feel so much love in this circle that they no longer something evil may wish. In these circles people can also bring apples again, which can then be engraved by the invisible helpers and it may be that sometimes characters appear in the apples. These apples then have a beneficial effect.
Crop circles in the Netherlands, 4 July 2016. The circle is found by a contactee with gray, named Robert.

crop circles aliens Europe UFOs

Bright meteor over Norway July 4, 2016

Bright meteor over Norway July 4, 2016
On the night of July 5th at 0:28:51 could a large, blue-green meteor seen from most parts of southeast Norway, southern Sweden and Denmark. Meteor Network cameras recorded the Oslo, Harestua and Gran, and from this we can calculate that it went to the southeast towards the Swedish west coast and went over land ca. 2 mil south of Stromstad. Because all registrations is next on the same line, there is an uncertainty in the north / south direction. If there are precise observations from elsewhere, this uncertainty is reduced. Preliminary calculations indicate that the meteor had an input rate of about 16.5 km / s and shone down to 32 km hight. It was visible in almost five seconds. Meteorite fallout can not be excluded.

 meteor orbit
On the night of July 5th at 0:28:51 could a large, blue-green meteor seen from most parts of southeast Norway

Fireball meteorite over Norway July 4, 2016

Video of meteor